ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

毋 (รากอักษรจีนที่ 80)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𣫬

+1 ขีด

แก้ไข

+2 ขีด

แก้ไข

𣫭𭯇

+3 ขีด

แก้ไข

𣫮

+4 ขีด

แก้ไข

𣫯𣫰𣫱𣫲𬆶𭯈

+5 ขีด

แก้ไข

𣫳

+6 ขีด

แก้ไข

𣫴𱥛

+7 ขีด

แก้ไข

𣫵𣫶𣫷𣫸

+8 ขีด

แก้ไข

𬆷

+9 ขีด

แก้ไข

𣫹𱥜

+10 ขีด

แก้ไข

𣫺𣫻𣫼𪵔

+11 ขีด

แก้ไข

𭯉

+12 ขีด

แก้ไข

𣫽𣫾

+13 ขีด

แก้ไข

𣫿𬆸

+15 ขีด

แก้ไข

𣬀𱥝

+18 ขีด

แก้ไข

𣬁