ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

干 (รากอักษรจีนที่ 51)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𢆉

+3 ขีดแก้ไข

𫷔𭘾𰏢

+4 ขีดแก้ไข

𢆊𢆋𢆌𪪁𫷕𫷖𰏣

+5 ขีดแก้ไข

𢆍𢆎𢆏𢆐𭘿𭙀𰏤

+6 ขีดแก้ไข

𢆑𢆒𢆓𢆔𢆕𭙁

+7 ขีดแก้ไข

𢆖𢆗𢆘𢆙𭙂𭙃𰏥𰏦𱜽

+8 ขีดแก้ไข

𢆚𪪂𪪃𫷗𰏧𰏨

+9 ขีดแก้ไข

𢆛𢆜𢆝𪪄𰏩𰏪𰏫𱜾

+10 ขีดแก้ไข

𢆞𢆟𢆠𪪅𪪆𫷘𫷙𫷚

+11 ขีดแก้ไข

𢆢𢆤𫷛𭙄𭙅𭙆𰏬𰏭

+12 ขีดแก้ไข

𢆥𪪇𫷜𫷝

+13 ขีดแก้ไข

𢆦𢆧𢆨𢆩𰏮𱜿𱝀

+15 ขีดแก้ไข

𢆪𪪈𫷞𭙇𱝁𱝂

+16 ขีดแก้ไข

𢆫𪪉

+17 ขีดแก้ไข

𢆬

+18 ขีดแก้ไข

𢆭

+20 ขีดแก้ไข

𢆮