ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

又 (รากอักษรจีนที่ 29)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𭆥

+2 ขีดแก้ไข

𠬚𠬛𠬜𠬝𠬞𠬟𠬠𪠣𪠤𫨲

+3 ขีดแก้ไข

𠬡𠬢𠬣𠬤𠬥𠬦𠬧𠬨𭆦𰆰𱑱

+4 ขีดแก้ไข

𠬩𠬪𠬫𠬬𠬭𠬮𠬯𠬰𪠥𫨳𭆧𭆨𰆱𰆲𰆳𰆴𰆵𰆶

+5 ขีดแก้ไข

𠬱𠬲𠬳𠬴𠬵𠬶𠬷𠬸𪠦𫨴𫨵𫨶𫨷𫨸𰆷𰆸𰆹𰆺𱑲𱑳

+6 ขีดแก้ไข

𠬹𠬺𠬻𠬼𠬽𠬾𪠧𪠨𫨹𭆩𭆪𭆫𰆻𰆼𰆽𱑴𱑵𱑶

+7 ขีดแก้ไข

𠫳𠬿𠭀𠭁𠭂𠭃𠭄𠭅𠭆𠭇𠭈𪠩𪠪𫨺𫨻𭆬𭆭𭆮𰆾𰆿𱑷

+8 ขีดแก้ไข

𠭊𠭋𠭌𠭍𠭎𠭏𠭐𠭑𠭒𠭓𠭔𪠫𪠬𫨼𫨽𫨾𫨿𭆯𭆰𱑸𱑹𱑺

+9 ขีดแก้ไข

𠭕𠭖𠭗𠭘𠭙𠭚𠭛𠭜𠭝𠭞𠭟𠭠𠭡𠭢𠭣𠭤𫩀𫩁𫩂𫩃𭆱𭆲𰇀𰇁𱑻

+10 ขีดแก้ไข

𠭥𠭦𠭧𠭨𠭩𠭪𠭫𠭬𠭭𠭮𪠭𪠮𫩄𫩅𭆳𭆴𰇂𰇃𱑼

+11 ขีดแก้ไข

𠭯𠭰𠭱𠭲𠭳𠭴𠭵𠭷𠭸𠭹𠭺𪠯𫩆𫩇𰇄𱑽

+12 ขีดแก้ไข

𠭼𠭽𠭾𠭿𠮀𠮁𠮂𡪞𪠰𫩈𫩉𭆵𭆶𰇅

+13 ขีดแก้ไข

𠮃𠮄𠮅𠮆𫩊𭆷

+14 ขีดแก้ไข

𠮇𠮈𠮉𠮊𠮋𠮌𪠱𫩋𫩌

+15 ขีดแก้ไข

𠮍𠮎𠮏𫩍𫩎

+16 ขีดแก้ไข

𠮐

+17 ขีดแก้ไข

𠮑𠮒

+18 ขีดแก้ไข

𰇆

+19 ขีดแก้ไข

𠮓𠮔

+20 ขีดแก้ไข

𠮕

+21 ขีดแก้ไข

𠮖

+22 ขีดแก้ไข

𠮗𠮘𱑾