ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

亠 (รากอักษรจีนที่ 8) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+1 ขีด แก้ไข

+2 ขีด แก้ไข

𠅁

+3 ขีด แก้ไข

𠅂𪜠𪜡𬽃

+4 ขีด แก้ไข

𠅃𠅄𠅅𠅆𠅇𫝅𬽄𰁜

+5 ขีด แก้ไข

𠅈𠅉𠅊𠅋𪜢𫡺𬽅𬽆𬽇

+6 ขีด แก้ไข

𠅌𠅍𠅎𠅏𠅐𠅑𠅒𬽈𬽉

+7 ขีด แก้ไข

𠅓𠅔𠅕𬽊𬽋𬽌

+8 ขีด แก้ไข

𠅖𠅘𠅙𠅚𠅛𠅜𠅝𫡻𬽍𱎘

+9 ขีด แก้ไข

𠅞𠅟𠅠𠅡𠅢𠅣𠅤𠅥𠅦𠅧𪜣𬽎𬽏𬽐𬽑𬽒𰁝

+10 ขีด แก้ไข

𠅨𠅩𠅪𠅫𠅬𠅭𠅮𠅯𠅲𪜤𫡼𬽓𬽔𰁞𰁟

+11 ขีด แก้ไข

𠅳𠅴𠅵𠅶𠅷𠅸𠅺𠅻𠅼𠆀𫡽𫡾𬽕𬽖𬽗𬽘

+12 ขีด แก้ไข

𠅾𠅿𫡿𫢀

+13 ขีด แก้ไข

𠆁𠆂𠆃𠆄𠆅𠆆𠆇𠆈𠆉𪜥𬽙𬽚𰁠𱎙

+14 ขีด แก้ไข

𠆋𠆌𠆍𠆎𠆏𠆐𠆑𠆒𠆔𠆖𠆗𠆘𬽛𬽜

+15 ขีด แก้ไข

𫢁𫢂𬽝𬽞

+16 ขีด แก้ไข

𠆚

+17 ขีด แก้ไข

𠆝𪜦

+18 ขีด แก้ไข

𫢃

+19 ขีด แก้ไข

𠆞𬽟

+20 ขีด แก้ไข

𫢄

+21 ขีด แก้ไข

𬽠

+22 ขีด แก้ไข

𠆟

+26 ขีด แก้ไข

𠆠

+27 ขีด แก้ไข

𠆡