ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

亅 (รากอักษรจีนที่ 6)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𠄌

+1 ขีดแก้ไข

𠄍𠄎𠄏𠄐

+2 ขีดแก้ไข

𠄑𬼶𬼷𬼸

+3 ขีดแก้ไข

𠄒𠄓𠄔𰁒

+5 ขีดแก้ไข

𠀩𠄕𬼹

+6 ขีดแก้ไข

𠄖𠄗𠄘𪜜

+7 ขีดแก้ไข

𠄙𬼺

+10 ขีดแก้ไข

𠄚𰁓𰁔

+11 ขีดแก้ไข

𠄛𪜝

+12 ขีดแก้ไข

𬼻

+14 ขีดแก้ไข

𠄜𱎑

+15 ขีดแก้ไข

𠄝

+18 ขีดแก้ไข

𬼼