ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

亅 (รากอักษรจีนที่ 6)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𠄌

+1 ขีดแก้ไข

, 𠄍, 𠄎, 𠄏, 𠄐

+2 ขีดแก้ไข

, 𠄑, 𬼶, 𬼷, 𬼸

+3 ขีดแก้ไข

, , 𠄒, 𠄓, 𠄔, 𰁒

+5 ขีดแก้ไข

, 𠀩, 𠄕, 𬼹

+6 ขีดแก้ไข

, 𠄖, 𠄗, 𠄘, 𪜜

+7 ขีดแก้ไข

, , 𠄙, 𬼺

+10 ขีดแก้ไข

𠄚, 𰁓, 𰁔

+11 ขีดแก้ไข

𠄛, 𪜝

+12 ขีดแก้ไข

𬼻

+14 ขีดแก้ไข

𠄜

+15 ขีดแก้ไข

𠄝

+18 ขีดแก้ไข

𬼼