ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

亅 (รากอักษรจีนที่ 6) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

𠄌

+1 ขีด แก้ไข

𠄍𠄎𠄏𠄐

+2 ขีด แก้ไข

𠄑𬼶𬼷𬼸

+3 ขีด แก้ไข

𠄒𠄓𠄔𰁒

+5 ขีด แก้ไข

𠀩𠄕𬼹

+6 ขีด แก้ไข

𠄖𠄗𠄘𪜜

+7 ขีด แก้ไข

𠄙𬼺

+10 ขีด แก้ไข

𠄚𰁓𰁔

+11 ขีด แก้ไข

𠄛𪜝

+12 ขีด แก้ไข

𬼻

+14 ขีด แก้ไข

𠄜𱎑

+15 ขีด แก้ไข

𠄝

+18 ขีด แก้ไข

𬼼