ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 27 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 十แก้ไข

𰆂

รากอักษรจีน 卜แก้ไข

𠨋

รากอักษรจีน 口แก้ไข

𡆙, 𡆚, 𡆞, 𫭁, 𭍓, 𭍔, 𭍗

รากอักษรจีน 囗แก้ไข

𭍹

รากอักษรจีน 夕แก้ไข

𣡳

รากอักษรจีน 大แก้ไข

𡚥

รากอักษรจีน 女แก้ไข

𡤷, 𡤸, 𡤹, 𡤺

รากอักษรจีน 子แก้ไข

𡦸

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

𡬎, 𡬙, 𡬚

รากอักษรจีน 山แก้ไข

𡿠, 𡿡, 𡿣, 𡿤

รากอักษรจีน 巛แก้ไข

𢀏

รากอักษรจีน 巾แก้ไข

𢆇, 𢆈

รากอักษรจีน 广แก้ไข

𢌔, 𢌕

รากอักษรจีน 廾แก้ไข

𢍷, 𢍸

รากอักษรจีน 彳แก้ไข

𢖨

รากอักษรจีน 心แก้ไข

, 𢦅, 𢦆, 𢦇

รากอักษรจีน 手แก้ไข

𢺰, 𢺱, 𢺲

รากอักษรจีน 攴แก้ไข

𣀽, 𣀾

รากอักษรจีน 曰แก้ไข

𰗃

รากอักษรจีน 木แก้ไข

𣡲, 𣡴, 𣡵, 𪴧, 𬅛

รากอักษรจีน 殳แก้ไข

𣫪, 𣫫

รากอักษรจีน 比แก้ไข

𣬚

รากอักษรจีน 水แก้ไข

, , , 𤅷, 𤅸, 𤅹, 𤅺, 𤅻

รากอักษรจีน 火แก้ไข

𤓦, 𤓧, 𤓨, 𤓩, 𪺌, 𬋡

รากอักษรจีน 爿แก้ไข

𤖥

รากอักษรจีน 牛แก้ไข

รากอักษรจีน 犬แก้ไข

𤣤, 𭸴

รากอักษรจีน 瓦แก้ไข

𤮸

รากอักษรจีน 田แก้ไข

𤴌, 𤴍, 𭻼, 𭻽

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

𤼢, 𭼻

รากอักษรจีน 目แก้ไข

𥍙, 𥍚

รากอักษรจีน 石แก้ไข

𥗾, 𥗿, 𥘀

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

, 𥸐, 𥸑, 𥸒, 𥸓, 𥸔, 𥸕, 𥸖, 𬖈, 𬖉, 𮇁, 𰪥, 𮇂

รากอักษรจีน 米แก้ไข

𥾀, 𥾁

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

, , , 𦇾, 𦇿, 𦈀, 𦈁, 𦈂, 𫄘, 𮉟

รากอักษรจีน 缶แก้ไข

𦉨

รากอักษรจีน 网แก้ไข

𦍇

รากอักษรจีน 羊แก้ไข

𣌞, 𦏯

รากอักษรจีน 肉แก้ไข

𦣛

รากอักษรจีน 臼แก้ไข

𦧁, 𦧂, 𮍳

รากอักษรจีน 舛แก้ไข

𦨆

รากอักษรจีน 舟แก้ไข

𦫈

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, , 𧆇, 𧆈, 𧆉, 𧆊, 𧆋, 𧆌, 𧆍, 𧆎,

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

, , 𧖄, 𧖅, 𧖆, 𧖇, 𧖈, 𧖉, 𧖋, 𧖌, 𧖍, 𧖎, 𧖏, 𧖐,

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

, 𧟘

รากอักษรจีน 見แก้ไข

𧢭

รากอักษรจีน 言แก้ไข

, , 𧮞, 𧮟, 𧮠, 𧮡

รากอักษรจีน 谷แก้ไข

𧯘

รากอักษรจีน 豆แก้ไข

, 𧰣, 𧰤

รากอักษรจีน 豕แก้ไข

𧲝

รากอักษรจีน 豸แก้ไข

, 𧴣

รากอักษรจีน 貝แก้ไข

𮚯, 𮚰

รากอักษรจีน 走แก้ไข

𧾵

รากอักษรจีน 足แก้ไข

, 𨈁, 𨈂, 𨈃, 𬧝, 𰸹

รากอักษรจีน 身แก้ไข

รากอักษรจีน 車แก้ไข

, 𨏹, 𨏻, 𨏾

รากอักษรจีน 酉แก้ไข

𨤇, 𨤈, 𨤉

รากอักษรจีน 金แก้ไข

, , , , 𨰞, 𨰟, 𨰠, 𨰡, 𨰢, 𨰣, 𨰤, 𨰥, 𨰦, 𨰧, 𨰨, 𫓤, 𬬣

รากอักษรจีน 門แก้ไข

𨷻

รากอักษรจีน 阜แก้ไข

𨽴, 𨽵

รากอักษรจีน 隹แก้ไข

𱁐

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

, , , , , 𬰕, 𮧀, 𮧁

รากอักษรจีน 面แก้ไข

𩉖, 𩉗, 𩉘

รากอักษรจีน 革แก้ไข

, 𩎇

รากอักษรจีน 韋แก้ไข

𩏶, 𩏷, 𩏸

รากอักษรจีน 音แก้ไข

𩑉

รากอักษรจีน 頁แก้ไข

, 𩖏, 𩖐, 𩖑

รากอักษรจีน 風แก้ไข

, 𩙝, 𩙞, 𱃒, 𱃓, 𮨳

รากอักษรจีน 飛แก้ไข

รากอักษรจีน 食แก้ไข

, 𬲢, , , 𬲤

รากอักษรจีน 首แก้ไข

𩠹

รากอักษรจีน 香แก้ไข

,

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

, , , , 䮿, 𩧔, 𩧕, 𩧖, 𩧗, 𫘚, 𮪟,

รากอักษรจีน 骨แก้ไข

𩪼, 𩪽

รากอักษรจีน 高แก้ไข

𩫰, 𩫱, 𬴤, 𬴥

รากอักษรจีน 髟แก้ไข

, 𩰁, 𩰂, 𩰃, 𩰄

รากอักษรจีน 鬥แก้ไข

รากอักษรจีน 鬯แก้ไข

, 𩰩

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

𩱫, 𩱬

รากอักษรจีน 鬼แก้ไข

𮫪, 𩵄, 𩵅

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

, , , , 𩽍, 𩽎, 𩽏, 𩽐, 𩽑, 𩽒, 𩽓, 𩽔, 𩽕, 𩽖, 𩽗, 𩽘, 𩽙, 𬵷, 𬵹, 𮬗, 𱇈

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

, , , , 𪈃, 𪈄, 𪈅, 𪈆, 𪈇, 𪈈, 𪈉, 𪈊, 𪈋, 𪈌, 𪈍, 𪈎, 𪈏, 𪈐, 𪈑, 𪈒, 𪈓, 𪈔, 𪈕, 𪈖, 𪈗, 𮭝, 𮭞, 𱉅, 𱉆

รากอักษรจีน 鹵แก้ไข

𪊉

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

𪋵

รากอักษรจีน 麥แก้ไข

𪎁, 𪎂, 𮮂

รากอักษรจีน 黃แก้ไข

𪏫

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

, 𪒹, 𪒺, 𪒻, 𪒼, 𪒽, 𪒾

รากอักษรจีน 黽แก้ไข

𪓿, 𪔀

รากอักษรจีน 鼎แก้ไข

𪔊

รากอักษรจีน 鼓แก้ไข

𪔶

รากอักษรจีน 鼠แก้ไข

𪖋

รากอักษรจีน 鼻แก้ไข

, , 𪖾, 𪖿, 𪗀

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

, 𪙣, 𪙤, 𪙥, 𪙦, 𪙧, 𪙨, 𪙩, 𪙪, 𪙫, 𪙬, 𪙭, 𪙮, 𪙯, 𫜧, 𬹸, 𮯔, 𮯕, 𱌥

รากอักษรจีน 龍แก้ไข

𪚣, 𪚤

รากอักษรจีน 龜แก้ไข

𪛂, 𪛃, 𪛄

รากอักษรจีน 龠แก้ไข

, 𪛒