ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

พลศึกษา การศึกษาที่จะนำไปสู่ความเจริญงอกงามและพัฒนาการทางร่างกาย.

อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒


เมื่อนำคำนี้มาให้ความหมายที่ชัดเจน มีดังนี้

๑ ชื่อเรียกรวมและชื่อสาระการเรียนรู้หนึ่งที่บังคับเรียนตามหลักสูตร เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ถูกวิธีของร่างกายและถูกต้องของจิตใจ ไม่ว่าชนิด กีฬา ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เช่น ตะกร้อ,กระบี่ มวยไทย เป็นต้น รวมทั้งการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ออกกำลังกาย,กายบริหาร เป็นต้น

๒ สาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหว ในการบังคับร่างกายและการควบคุมจิตใจ ที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ จนแตกแขนงเป็นศาสตร์หลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว, สรีรการออกกำลังกาย, จิตวิทยาการกีฬา เป็นต้น