ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

鼻 (รากอักษรจีนที่ 209)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𮮰𮮱𮮲𮮳𮮴𮮵

+1 ขีดแก้ไข

𪖐

+2 ขีดแก้ไข

𪖑𪖒𱌑𱌒

+3 ขีดแก้ไข

鼿𪖓𪖔𮮶

+4 ขีดแก้ไข

𪖕𪖖𪖗𪖘𪖙𫜤𱌓

+5 ขีดแก้ไข

𪖚𪖛𪖜𪖝𪖞𪖟𪖠𱌔

+6 ขีดแก้ไข

𪖡𪖢𪖣𪖤𬹯𮮷𱌕𱌖

+7 ขีดแก้ไข

𪖥𪖦𪖧𪖨𪖩𪖪𪖫𪖬

+8 ขีดแก้ไข

𪖭𪖮𬹰

+9 ขีดแก้ไข

𪖯𪖰𪖱𪖲

+10 ขีดแก้ไข

𪕿𪖳𪖴𪖵𲎡

+11 ขีดแก้ไข

𪖶𪖷𪖸𪖹𪖺

+12 ขีดแก้ไข

𪖻𪖼𪖽𮮸

+13 ขีดแก้ไข

𪖾𪖿𪗀

+16 ขีดแก้ไข

𪗁

+17 ขีดแก้ไข

𪗂𮮹

+18 ขีดแก้ไข

𪗃

+22 ขีดแก้ไข