ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

鼻 (รากอักษรจีนที่ 209)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𮮰𮮱𮮲𮮳𮮴𮮵

+1 ขีด

แก้ไข

𪖐

+2 ขีด

แก้ไข

𪖑𪖒𱌑𱌒

+3 ขีด

แก้ไข

鼿𪖓𪖔𮮶

+4 ขีด

แก้ไข

𪖕𪖖𪖗𪖘𪖙𫜤𱌓

+5 ขีด

แก้ไข

𪖚𪖛𪖜𪖝𪖞𪖟𪖠𱌔

+6 ขีด

แก้ไข

𪖡𪖢𪖣𪖤𬹯𮮷𱌕𱌖

+7 ขีด

แก้ไข

𪖥𪖦𪖧𪖨𪖩𪖪𪖫𪖬

+8 ขีด

แก้ไข

𪖭𪖮𬹰

+9 ขีด

แก้ไข

𪖯𪖰𪖱𪖲

+10 ขีด

แก้ไข

𪕿𪖳𪖴𪖵𲎡

+11 ขีด

แก้ไข

𪖶𪖷𪖸𪖹𪖺

+12 ขีด

แก้ไข

𪖻𪖼𪖽𮮸

+13 ขีด

แก้ไข

𪖾𪖿𪗀

+16 ขีด

แก้ไข

𪗁

+17 ขีด

แก้ไข

𪗂𮮹

+18 ขีด

แก้ไข

𪗃

+22 ขีด

แก้ไข