ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

角 (รากอักษรจีนที่ 148)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𰴟

+0 ขีดแก้ไข

, 𧢲

+1 ขีดแก้ไข

𧢳, 𮗟, 𮗠

+2 ขีดแก้ไข

, , 𧢴, 𧢵, 𧢶, 𰴠

+3 ขีดแก้ไข

𧢷, 𧢸, 𧢹, 𧢺, 𮗡, 𮗢, 𰴡

+4 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𧢻, 𧢼, 𧢽, 𧢾, 𧢿, 𧣀, 𧣁, 𧣂, 𧣃, 𧣄, 𧣅, 𧣆, 𧣇, 𧣈, 𧣉, 𧣊, 𧣋, 𧣌, 𧣍, 𧣎, 𧣏, 𧣐, 𮗣, 𮗤, 𮗥, 𮗦, 𮗧, 𮗨

+5 ขีดแก้ไข

, , , , 𧣑, 𧣒, 𧣓, 𧣔, 𧣕, 𧣖, 𧣗, 𧣘, 𧣙, 𧣚, 𧣛, 𧣜, 𧣝, 𧣞, 𧣟, 𧣠, 𬢕, 𮗩, 𮗪, 𰴢, 𰴣

+6 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𧣡, 𧣢, 𧣣, 𧣤, 𧣥, 𧣦, 𧣧, 𫌮, 𫌯, 𬢖, 𮗫, 𮗬, 𮗭, 𮗮, 𮗯

+7 ขีดแก้ไข

, , , , , 𧣨, 𧣩, 𧣪, 𧣫, 𧣬, 𧣭, 𧣮, 𧣯, 𧣰, 𧣱, 𧣲, 𧣳, 𬢗, 𮗰, 𮗱, 𮗲, 𰴤, 𰴥

+8 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , , 𧣴, 𧣵, 𧣶, 𧣷, 𧣸, 𧣹, 𧣺, 𧣻, 𧣼, 𧣽, 𧣾, 𧣿, 𧤀, 𧤁, 𧤂, 𧤃, 𧤄, 𧤅, 𧤆, 𧤇, 𧤈, 𧤉, 𧤊, 𬢘, 𮗳

+9 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𧤋, 𧤌, 𧤍, 𧤎, 𧤏, 𧤐, 𧤑, 𧤒, 𧤓, 𧤔, 𧤕, 𧤖, 𧤗, 𧤘, 𧤙, 𧤚, 𧤢, 𫌰, 𫌱

+10 ขีดแก้ไข

, , , , 𧤛, 𧤜, 𧤝, 𧤞, 𧤟, 𧤠, 𧤡, 𧤣, 𧤤, 𧤥, 𧤦, 𧤧, 𧤨, 𧤩, 𧤪, 𧤫, 𧤬, 𧤭, 𧤮, 𮗴, 𮗵

+11 ขีดแก้ไข

, , , 𧤯, 𧤰, 𧤱, 𧤲, 𧤳, 𧤴, 𧤵, 𧤶, 𧤷, 𧤸, 𧤹

+12 ขีดแก้ไข

, , , , , 𧤺, 𧤻, 𧤼, 𧤽, 𧤾, 𧤿, 𧥀, 𧥁, 𧥂, 𧥃, 𮗶, 𰴦

+13 ขีดแก้ไข

, , , , , 𧥄, 𧥅, 𧥆, 𧥇, 𬢙

+14 ขีดแก้ไข

, 𧥈, 𧥉, 𧥊, 𧥋

+15 ขีดแก้ไข

, , 𧥌, 𧥍, 𧥎, 𧥏, 𧥐

+16 ขีดแก้ไข

, , 𧥑, 𧥒

+17 ขีดแก้ไข

𧥓, 𧥔

+18 ขีดแก้ไข

觿, , 𧥕

+19 ขีดแก้ไข

𧥖

+21 ขีดแก้ไข

𧥗, 𧥘

+22 ขีดแก้ไข

𧥙, 𧥚