ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

角 (รากอักษรจีนที่ 148) แก้ไข

−1 ขีด แก้ไข

𰴟

+0 ขีด แก้ไข

𧢲

+1 ขีด แก้ไข

𧢳𮗟𮗠

+2 ขีด แก้ไข

𧢴𧢵𧢶𰴠

+3 ขีด แก้ไข

𧢷𧢸𧢹𧢺𮗡𮗢𰴡

+4 ขีด แก้ไข

𧢻𧢼𧢽𧢾𧢿𧣀𧣁𧣂𧣃𧣄𧣅𧣆𧣇𧣈𧣉𧣊𧣋𧣌𧣍𧣎𧣏𧣐𮗣𮗤𮗥𮗦𮗧𮗨

+5 ขีด แก้ไข

𧣑𧣒𧣓𧣔𧣕𧣖𧣗𧣘𧣙𧣚𧣛𧣜𧣝𧣞𧣟𧣠𬢕𮗩𮗪𰴢𰴣𲁚𲁛

+6 ขีด แก้ไข

𧣡𧣢𧣣𧣤𧣥𧣦𧣧𫌮𫌯𬢖𮗫𮗬𮗭𮗮𮗯

+7 ขีด แก้ไข

𧣨𧣩𧣪𧣫𧣬𧣭𧣮𧣯𧣰𧣱𧣲𧣳𬢗𮗰𮗱𮗲𰴤𰴥𲁜𲁝

+8 ขีด แก้ไข

𧣴𧣵𧣶𧣷𧣸𧣹𧣺𧣻𧣼𧣽𧣾𧣿𧤀𧤁𧤂𧤃𧤄𧤅𧤆𧤇𧤈𧤉𧤊𬢘𮗳

+9 ขีด แก้ไข

𧤋𧤌𧤍𧤎𧤏𧤐𧤑𧤒𧤓𧤔𧤕𧤖𧤗𧤘𧤙𧤚𧤢𫌰𫌱

+10 ขีด แก้ไข

𧤛𧤜𧤝𧤞𧤟𧤠𧤡𧤣𧤤𧤥𧤦𧤧𧤨𧤩𧤪𧤫𧤬𧤭𧤮𮗴𮗵

+11 ขีด แก้ไข

𧤯𧤰𧤱𧤲𧤳𧤴𧤵𧤶𧤷𧤸𧤹

+12 ขีด แก้ไข

𧤺𧤻𧤼𧤽𧤾𧤿𧥀𧥁𧥂𧥃𮗶𰴦𲁞

+13 ขีด แก้ไข

𧥄𧥅𧥆𧥇𬢙

+14 ขีด แก้ไข

𧥈𧥉𧥊𧥋

+15 ขีด แก้ไข

𧥌𧥍𧥎𧥏𧥐

+16 ขีด แก้ไข

𧥑𧥒𲁟

+17 ขีด แก้ไข

𧥓𧥔

+18 ขีด แก้ไข

觿𧥕

+19 ขีด แก้ไข

𧥖

+21 ขีด แก้ไข

𧥗𧥘𲁠

+22 ขีด แก้ไข

𧥙𧥚