ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

虍 (รากอักษรจีนที่ 141)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𮓗

+2 ขีดแก้ไข

, , , 𧆛, 𮓘, 𮓙, 𮓚

+3 ขีดแก้ไข

, , , 𧆜, 𧆝, 𧆞, 𫊝, 𫊞, 𬟧, 𮓛, 𮓜

+4 ขีดแก้ไข

, , , , , , , 𧆟, 𧆠, 𧆡, 𧆢, 𫊟, 𬟨, 𬟩, 𮓝, 𮓞, 𮓟, 𮓠, 𰲘, 𰲙, 𰲚

+5 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , 𧆣, 𧆤, 𧆥, 𧆦, 𧆧, 𧆨, 𧆩, 𧆪, 𧆫, 𧆬, 𧆭, 𧆮, 𧆯, 𧆰, 𮓡, 𰲛, 𰲜, 𰲝

+6 ขีดแก้ไข

, , , , , 𧆱, 𧆲, 𧆳, 𧆴, 𧆵, 𧆶, 𧆷, 𧆸, 𧆹, 𫊠, 𫊡, 𬟪, 𮓢, 𮓣, 𮓤, 𰲞, 𰲟

+7 ขีดแก้ไข

, , , , , , , 𧆺, 𧆻, 𧆼, 𧆽, 𧆾, 𧆿, 𧇀, 𬟫, 𬟬, 𬟭, 𮓥, 𮓦, 𰲠, 𰲡, 𰲢, 𰲣

+8 ขีดแก้ไข

, , 𧇁, 𧇂, 𧇃, 𧇄, 𧇅, 𧇆, 𧇇, 𧇈, 𧇉, 𧇊, 𧇋, 𧇌, 𧇍, 𧇎, 𫊢, 𰲤, 𰲥, 𰲦

+9 ขีดแก้ไข

, , , 𧇏, 𧇐, 𧇑, 𧇒, 𧇓, 𧇔, 𧇕, 𧇖, 𧇗, 𧇘, 𧇙, 𧇚, 𧇛, 𮓧, 𮓨, 𰲧

+10 ขีดแก้ไข

, , , , 𧇜, 𧇝, 𧇞, 𧇟, 𧇠, 𧇡, 𧇢, 𧇣, 𧇤, 𧇥, 𧇦, 𧇧, 𧇨, 𧇩, 𧇪, 𧇫, 𧇬, 𧇭, 𧇮, 𧇯, 𧇰, 𬟮, 𬟯, 𬟰, 𮓩, 𮓪

+11 ขีดแก้ไข

, , , 𧇱, 𧇲, 𧇳, 𧇴, 𧇵, 𧇶, 𧇷, 𧇸, 𧇹, 𧇺, 𫊣, 𮓫, 𮓬

+12 ขีดแก้ไข

, , , 𧇻, 𧇼, 𧇽, 𧇾, 𧇿, 𧈀, 𧈁, 𧈃, 𧈄, 𬟱, 𮓭

+13 ขีดแก้ไข

, 𧈂, 𧈅, 𧈆, 𧈇, 𧈈, 𧈉, 𧈊, 𬟲, 𮓮

+14 ขีดแก้ไข

𧈋, 𧈌, 𧈍, 𧈎, 𧈏, 𮓯

+15 ขีดแก้ไข

𧈑, 𧈒, 𧈓, 𧈔, 𧈕, 𧈖, 𧈗, 𰲨

+16 ขีดแก้ไข

𧈘, 𧈙

+17 ขีดแก้ไข

𧈚, 𧈛, 𬟳

+20 ขีดแก้ไข

, 𧈜