ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

羊 (รากอักษรจีนที่ 123)

แก้ไข

−1 ขีด

แก้ไข

𦍍

+0 ขีด

แก้ไข

𦍋𦍌

+1 ขีด

แก้ไข

+2 ขีด

แก้ไข

𦍎𦍏𦍐𫅎𰭗𱻉𱻊

+3 ขีด

แก้ไข

𦍑𦍒𦍓𦍔𦍕𦍖𫟈𬙬𮊢𮊣𮊤

+4 ขีด

แก้ไข

𦍗𦍘𦍙𦍚𦍛𦍜𦍝𦍞𦍟𦍠𦍡𦍢𦍣𦍤𦍮𬙭𬙮𬙯𰭘𱻋

+5 ขีด

แก้ไข

⁕、𦍥𦍦𦍧𦍨𦍩𦍪𦍫𦍬𦍭𦍯𦍰𦍱𦍲𦍳𦍴𦍵𦍶𦍷𦍸𫅏𫅐𫅑𫅒𬙰𮊥𮊦

+6 ขีด

แก้ไข

𦍹𦍺𦍻𦍼𦍽𦍾𦍿𦎀𦎁𦎂𦎃𦎄𫅓𫅔𬙱𬙲𬙳𮊧𮊨𰭙

+7 ขีด

แก้ไข

𦎆𦎇𦎈𦎉𦎊𦎋𦎌𦎍𦎎𦎏𦎐𦎑𦎒𦎓𦎔𦎕𦎖𫅕𬙴𮊩𱻌𱻍𱻎

+8 ขีด

แก้ไข

𦎗𦎘𦎙𦎚𦎛𦎜𦎝𦎞𦎟𦎠𦎡𬙵𬙶𮊪𮊫𮊬𮊭𱻏𱻐

+9 ขีด

แก้ไข

𦎢𦎣𦎤𦎥𦎦𦎧𦎨𦎩𦎪𦎫𦎬𦎭𦎮𫅖𫅗𫅘𬙷𬙸𮊮𮊯𰭚

+10 ขีด

แก้ไข

𦎯𦎰𦎱𦎲𦎳𦎴𦎵𦎶𫅙𬙹𬙺𬙻𮊰𮊱𮊲𰭛𰭜𱻑

+11 ขีด

แก้ไข

𦎷𦎸𦎹𦎺𦎻𦎼𦎽𦎾𦎿𦏀𦏁𦏂𦏃𦏄𫅚𫅛𫅜𬙼𬙽

+12 ขีด

แก้ไข

𦌩𦏅𦏆𦏇𦏈𦏉𦏊𦏋𦏌𦏍𦏎𦏏𦏐𦏑𦏒𦏓𦏔𫅝𫅞𬙾𮊳𱻒𱻓

+13 ขีด

แก้ไข

𦏕𦏖𦏗𦏘𦏙𦏚𦏛𬙿𮊴

+14 ขีด

แก้ไข

𦏜𦏝𦏞𦏟𦏠𦏡𫅟

+15 ขีด

แก้ไข

𡅖𦏢𦏣𦏤𦏥𦏦𦏧𬚀𮊵𮊶

+16 ขีด

แก้ไข

𦏨𦏩𫅠𫅡𬚁𮊷𱻔

+17 ขีด

แก้ไข

𦏪𦏫𱻕

+18 ขีด

แก้ไข

𦏬𱻖

+19 ขีด

แก้ไข

𦏭

+20 ขีด

แก้ไข

𦏮𬚂

+21 ขีด

แก้ไข

𣌞𦏯

+24 ขีด

แก้ไข

𦏰𦏱