ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

癶 (รากอักษรจีนที่ 105)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𭼽

+2 ขีด

แก้ไข

𤼥𤼦𱱴

+3 ขีด

แก้ไข

𰤌𰤍

+4 ขีด

แก้ไข

𤼧𤼨𭼾𭼿𰤎𱱵𱱶

+5 ขีด

แก้ไข

𤼩𤼪𤼫𰤏

+6 ขีด

แก้ไข

𤼬𤼭𤼮𭽀

+7 ขีด

แก้ไข

𤼯𤼰𤼱𤼲𬐂𭽁𰤐𱱷𱱸

+8 ขีด

แก้ไข

𤼳𤼴𤼵𭽂𰤑

+9 ขีด

แก้ไข

𤼶𭽃

+10 ขีด

แก้ไข

𤼷𤼸𭽄𱱹

+11 ขีด

แก้ไข

𤼹𤼺𤼼𭽅

+15 ขีด

แก้ไข

𤼻