ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

瓦 (รากอักษรจีนที่ 98)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𭺛𭺜

+2 ขีดแก้ไข

𤬦𤬧𬎤

+3 ขีดแก้ไข

𤬨𤬩𤬪𤬫𪼶𬎥

+4 ขีดแก้ไข

𤬬𤬭𤬮𤬯𤬰𤬱𤬲𪼷𪼸𬎦𬎧𭺝𰢢

+5 ขีดแก้ไข

𤬳𤬴𤬵𤬶𤬷𤬸𤬹𤬺𤬻𤬼𤬽𪼹𱰈

+6 ขีดแก้ไข

𤬾𤬿𤭀𤭁𤭂𤭃𤭄𤭅𤭆𤭇𤭈𤭉𤭊𤭋𬎨𬎩𬎪𬎫𭺞𭺟𭺠𭺡𱰉𱰊𱰋

+7 ขีดแก้ไข

𤭌𤭍𤭎𤭏𤭐𤭑𤭒𤭓𤭔𤭕𤭖𤭗𤭘𤭙𤭚𭺢𱰌

+8 ขีดแก้ไข

𤭛𤭜𤭝𤭞𤭟𤭠𤭡𤭢𤭣𤭤𤭥𤭦𤭲𤮖⁕、𪼺𪼻𬎬𬎭𭺣𰢣𰢤

+9 ขีดแก้ไข

𤭧𤭨𤭩𤭪𤭫𤭬𤭭𤭮𤭯𤭰𤭱𤭳𤭴𤭵𤭶𤭷𤭸𪼼𬎮𰢥𰢦

+10 ขีดแก้ไข

𤮖⁕、𠪹𤭹𤭺𤭻𤭼𤭽𤭾𤭿𤮀𤮁𤮂𤮃𤮄𪼽𪼾𬎯𭺤𱰍

+11 ขีดแก้ไข

𤮅𤮆𤮇𤮈𤮉𤮊𤮋𤮌𤮍𱰎𱰏

+12 ขีดแก้ไข

㼿𤮎𤮏𤮐𤮑𤮒𤮓𤮔𤮕𤮗𱰐

+13 ขีดแก้ไข

𤮘𤮙𤮚𤮛𤮜𤮝𤮞𤮟𭺥𭺦𱰑𱰒

+14 ขีดแก้ไข

𤮠𤮡𬎰

+15 ขีดแก้ไข

𤮢𤮣𤮤𤮥𭺧𭺨

+16 ขีดแก้ไข

𤮦𤮧𤮨𤮩𤮪𤮫𤮬

+17 ขีดแก้ไข

𤮭𤮮𤮯𪼿𭺩𱰓

+18 ขีดแก้ไข

𤮰𤮱𤮲𤮳𤮴𤮵𱰔

+19 ขีดแก้ไข

𤮶

+20 ขีดแก้ไข

𤮷𱰕

+22 ขีดแก้ไข

𤮸

+24 ขีดแก้ไข

𤮹