ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

爿 (รากอักษรจีนที่ 90)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, , 𤕪

+1 ขีดแก้ไข

𤕫, 𤕬

+2 ขีดแก้ไข

𤕭

+3 ขีดแก้ไข

𤕮, 𭶾, 𭶿, 𰠗

+4 ขีดแก้ไข

, 𤕯, 𤕰, 𤕱, 𭷀, 𭷁, 𰠎, 𰠏, 𰠐

+5 ขีดแก้ไข

, , 𤕲, 𤕳, 𤕴, 𤕵, 𬋿, 𬌀, 𬌁, 𭷂, 𭷃, 𰠑

+6 ขีดแก้ไข

, 𤕶, 𤕷, 𤕸, 𤕹, 𤕺, 𭷄, 𭷅, 𰠒

+7 ขีดแก้ไข

𤕻, 𤕼, 𤕽, 𤕾, 𤕿, 𤖀, 𤖁, 𤖂, 𤖃, 𪺞, 𬌂, 𭷆, 𰠓, 𰠔

+8 ขีดแก้ไข

, 𤖄, 𤖅, 𤖆, 𤖇, 𤖈, 𤖉, 𤖊, 𤖋, 𪺟, 𬌃, 𬌄, 𬌅, 𬌆, 𬌇, 𬌈, 𰠕

+9 ขีดแก้ไข

, 𤖌, 𤖍, 𤖎, 𰠘

+10 ขีดแก้ไข

, 𤖏, 𤖐, 𤖑, 𤖒, 𬌉

+11 ขีดแก้ไข

, 𤖓, 𤖔, 𤖕, 𪺠, 𬌊, 𰠖, 𬌒

+12 ขีดแก้ไข

𤖖, 𤖗, 𤖘, 𤖙, 𤖚, 𤖛, 𬌋, 𬌌, 𬌍

+13 ขีดแก้ไข

, 𤖜, 𤖝, 𤖞, 𤖟, 𭷇

+14 ขีดแก้ไข

𪺡, 𬌎, 𭷈

+15 ขีดแก้ไข

𤖠, 𤖡, 𬌏

+16 ขีดแก้ไข

𤖢, 𬌐

+17 ขีดแก้ไข

𬌑

+18 ขีดแก้ไข

𤖣

+19 ขีดแก้ไข

𤖤

+23 ขีดแก้ไข

𤖥

+24 ขีดแก้ไข

𤖦, 𤖧