ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

尸 (รากอักษรจีนที่ 44) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

𡰣

+1 ขีด แก้ไข

𪛛𰍰

+2 ขีด แก้ไข

𡰤𡰥𡰦𡰧𡰨𡰴𭕔𱚰

+3 ขีด แก้ไข

𡰩𡰪𡰫𡰬𡰭𡰮𡰯𡰰𡰱𡰲𡰳𫝲𱚱𱚲

+4 ขีด แก้ไข

尿𡰵𡰶𡰷𡰸𡰹𡰺𡰻𡰼𡰽𪨉𪨊𪨋𫵓𫵔𫵕𰍱𰍲𱚳𱚴

+5 ขีด แก้ไข

𡰾𡰿𡱀𡱁𡱂𡱃𡱄𡱅𡱆𡱇𡱈𡱉𡱊𡱋𪨌𫵖𫵗𫵘𭕕𭕖𭕗𭕘𰍳𰍴𱚵𱚶

+6 ขีด แก้ไข

𡱌𡱍𡱎𡱏𡱐𡱑𡱒𡱓𡱔𡱕𡱖𡱗𡱘𡱙𡱚𡱛𡱜𡱝𡱞𡱟𡱠𡱡𢇀𪨍𪨎𫵙𫵚𫵛𫵜𫵝𭕙𭕚𭕛𭕜𭕝𰍵𰍶𰍷𱚷𱚸𱚹

+7 ขีด แก้ไข

𡱢𡱣𡱤𡱥𡱦𡱧𡱨𡱩𡱪𡱫𡱬𡱭𡱮𡱯𡱰𡱱𡱲𡱳𡱴𡱵𡱶𡱷𡱸𡱹𪨏𪨐𫵞𫵟𭕞𭕟𰍸𰍹𰍺𰍻𱚺

+8 ขีด แก้ไข

𡱺𡱻𡱼𡱽𡱾𡱿𡲀𡲁𡲂𡲃𡲄𡲅𡲆𡲇𡲈𡲉𡲊𡲋𡲌𡲍𡲎𡲏𡲐𡲑𡲒𡲓𪨑𫵠𭕠𭕡𭕢𭕣𰍼𰍽𰍾𱚻

+9 ขีด แก้ไข

𡲔𡲕𡲖𡲗𡲘𡲙𡲚𡲛𡲜𡲝𡲞𡲟𡲠𡲡𡲢𡲣𡲤𡲥𡲦𡲧𡲨𡲩𡲪𡲫𪨕𪨖𪨗𪨘𫵡𭕤𰍿𰎀𱚼

+10 ขีด แก้ไข

𡲬𡲭𡲮𡲯𡲰𡲱𡲲𡲳𡲴𡲵𡲶𡲷𡲸𡲹𡲺𡲻𡲼𡲽𡲾𡲿𡳀𡳁𡳂𡳃𪨒𪨓𪨔𭕥𭕦𭕧𭕨𭕩𭕪𭕫𭕬𭕭𰎁𱚽

+11 ขีด แก้ไข

𡳄𡳅𡳆𡳇𡳈𡳉𡳊𡳋𡳌𡳍𡳎𡳏𪨙𪨚𫵢𫵣𫵤𫵥𭕮𭕯𰎂𱚾

+12 ขีด แก้ไข

𡳐𡳑𡳒𡳓𡳔𡳕𡳖𡳗𡳘𡳙𡳚𡳛𡳜𡳝𡳞𪨛𪨜𭕰𭕱𭕲𭕳𭕴𭕵𰎃𰎄𰎅𱚿𱛀

+13 ขีด แก้ไข

𡳟𡳠𡳡𡳢𡳣𡳤𡳥𡳦𡳧𪨝𫵦𫵧𰎆

+14 ขีด แก้ไข

𡳨𡳩𪨞𫵨𭕶

+15 ขีด แก้ไข

𡳪𡳫𫵩𭕷𭕸𱛁𱛂

+16 ขีด แก้ไข

𡳬𡳭𡳮𡳯𡳰𪨟𪨠𫵪𫵫𭕹𭕺𰎇

+17 ขีด แก้ไข

𡳱𡳲𡳳𡳴

+18 ขีด แก้ไข

𡳵𡳶𡳷𫵬𫵭𭕻

+19 ขีด แก้ไข

𡳸𡳹𡳺𪨡

+20 ขีด แก้ไข

𭕼

+21 ขีด แก้ไข

𡳻𭕽

+22 ขีด แก้ไข

𡳼𡳽

+24 ขีด แก้ไข

𱛃