ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

冂 (รากอักษรจีนที่ 13)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𠔼𰃦

+2 ขีด

แก้ไข

𠔽𠔾⁕、𠔿𠕀𭁟

+3 ขีด

แก้ไข

𠕁𠕂𠕃𠕄𠕅𠕆𠕇𠕈𠕉𠕊𭁠𱏹

+4 ขีด

แก้ไข

𠕋𠕌𠕍𠕎𠕏𭁡𭁢𰃧𰃨𱏺𱏻

+5 ขีด

แก้ไข

𠕐𠕑𠕒𠕓𠕔𠕕𪞎

+6 ขีด

แก้ไข

𠕖𠕗𠕘𠕙𠕚𭁣𭁤𭁥𭁦𭁧𭁨𭁩

+7 ขีด

แก้ไข

𠕛𠕜𫝍𭁪𭁫

+8 ขีด

แก้ไข

𠕝𠕞𠕟𭁬𭁭𭁮𭁯𰃩𰃪

+9 ขีด

แก้ไข

𠕠𠕡𠕢

+10 ขีด

แก้ไข

𠕣𠕤𠕥𭁰𭁱𰃫

+11 ขีด

แก้ไข

𠕦𠕧𫤷

+12 ขีด

แก้ไข

𠕨𠕩𱏼

+13 ขีด

แก้ไข

𠕪𠕬𰃬𰃭

+14 ขีด

แก้ไข

𠕭𠕮

+16 ขีด

แก้ไข

𠕯𠕰

+17 ขีด

แก้ไข

𭁲

+18 ขีด

แก้ไข

𠕱

+20 ขีด

แก้ไข

𠕲