ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

丨 (รากอักษรจีนที่ 2)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𠁡𠁢

+2 ขีดแก้ไข

𫡃𫡄𰀠𱍫

+3 ขีดแก้ไข

𠁣⁕、𪜈𫡅𰀡

+4 ขีดแก้ไข

𠁥𰀢

+5 ขีดแก้ไข

𠁦𬻲𬻳𰀣𱍬

+6 ขีดแก้ไข

𠁧𠁨𫡆

+7 ขีดแก้ไข

𠁩𠁪𠁫𠁬𫡇𰀤𱍭𱍮𱍯𱍰

+8 ขีดแก้ไข

𠁭𠁮𠁯𪜉𬻴𰀥

+9 ขีดแก้ไข

𠁰𠁱𫡈𫡉𬻵𬻶𬻷𰀦𰀧𱍱𱍲𱍳

+10 ขีดแก้ไข

𠁳𱍴

+11 ขีดแก้ไข

𠁴𠁵𱍵

+12 ขีดแก้ไข

𬻸𬻹

+13 ขีดแก้ไข

𠁶𫡊

+14 ขีดแก้ไข

𠁸𫡋𫡌

+16 ขีดแก้ไข

𱍶

+17 ขีดแก้ไข

𠁹𰀨

+18 ขีดแก้ไข

𠁺

+19 ขีดแก้ไข

𫡍

+21 ขีดแก้ไข

𠁻𫡎