ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 26 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 人แก้ไข

, 𠑲, 𠑳

รากอักษรจีน 儿แก้ไข

𠓚

รากอักษรจีน 冖แก้ไข

𰃴

รากอักษรจีน 冫แก้ไข

𠘦

รากอักษรจีน 刀แก้ไข

𠠰, 𠠱, 𫦣

รากอักษรจีน 匚แก้ไข

, 𠥫

รากอักษรจีน 十แก้ไข

𠧑

รากอักษรจีน 卩แก้ไข

𠨫

รากอักษรจีน 口แก้ไข

, 𡆏, 𡆐, 𡆑, 𡆒, 𡆓, 𡆔, 𡆕, 𡆖, 𡆗, 𡆘, 𭍐, 𭍒

รากอักษรจีน 囗แก้ไข

, 𡈻

รากอักษรจีน 土แก้ไข

𡔖, 𭐑, 𰋇

รากอักษรจีน 夕แก้ไข

𡗏

รากอักษรจีน 女แก้ไข

,

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

, 𡬖, 𡬗, 𡬘

รากอักษรจีน 山แก้ไข

𫶦, 𰏂

รากอักษรจีน 广แก้ไข

𢌓

รากอักษรจีน 彐แก้ไข

𢑿

รากอักษรจีน 心แก้ไข

𢦃, 𢦄, 𭟭

รากอักษรจีน 戈แก้ไข

𪭗

รากอักษรจีน 方แก้ไข

𣄬

รากอักษรจีน 日แก้ไข

𭨗

รากอักษรจีน 木แก้ไข

, 𣡩, 𣡪, 𣡫, 𣡬, 𣡭, 𣡯, 𣡰, 𣡱, 𪴨, 𬅙, 𬅚, 𭭁

รากอักษรจีน 欠แก้ไข

𣥁

รากอักษรจีน 毛แก้ไข

, , 𣱂, 𣱃

รากอักษรจีน 水แก้ไข

, , , , 𤅰, 𤅱, 𤅲, 𤅳, 𤅴, 𤅵, 𤅶

รากอักษรจีน 火แก้ไข

, 𤓤, 𤓥

รากอักษรจีน 爪แก้ไข

𬋺

รากอักษรจีน 玉แก้ไข

𤫢, 𤫨, 𬎡

รากอักษรจีน 瓜แก้ไข

, 𤬣, 𤬤

รากอักษรจีน 田แก้ไข

𤴇, 𤴈, 𤴉, 𤴊, 𤴋

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

, 𤼟, 𤼠, 𤼡

รากอักษรจีน 皿แก้ไข

𥃡, 𰥊

รากอักษรจีน 目แก้ไข

, 𥍔, 𥍕, 𥍖, 𥍗, 𥍘

รากอักษรจีน 石แก้ไข

, 𥗺, 𥗻, 𥗼, 𥗽

รากอักษรจีน 示แก้ไข

𰨙, 𥜹, 𥜺

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

𥤛, 𥤜, 𥤝

รากอักษรจีน 穴แก้ไข

𥩓

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

, , , 𥸈, 𥸉, 𥸊, 𥸋, 𥸌, 𥸍, 𥸎, 𥸏, 𮇀, 𰪤, 𬖊

รากอักษรจีน 米แก้ไข

, 𥽻, 𥽼, 𥽽, 𥽾, 𥽿,

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

𦇼, 𦇽, 𫄗

รากอักษรจีน 缶แก้ไข

𦉧

รากอักษรจีน 网แก้ไข

𦍆

รากอักษรจีน 羊แก้ไข

𦏮, 𬚂

รากอักษรจีน 老แก้ไข

𦓍

รากอักษรจีน 耳แก้ไข

𦘑

รากอักษรจีน 肉แก้ไข

𦣘, 𦣙, 𦣚

รากอักษรจีน 自แก้ไข

𦤲, 𫇍

รากอักษรจีน 臼แก้ไข

𦧀, 𫇓, 𬜃

รากอักษรจีน 舌แก้ไข

𦧽

รากอักษรจีน 舟แก้ไข

𦫇, 𦫉

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, , 𧅺, 𧅻, 𧅼, 𧅽, 𧅾, 𧅿, 𧆀, 𧆁, 𧆂, 𧆃, 𧆄, 𧆅, 𫊛, 𫊜, 𮓖, 𰲗,

รากอักษรจีน 虍แก้ไข

, 𧈜

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

, 𧕽, 𧕾, 𧕿, 𧖀, 𧖁, 𧖂, 𧖃, 𧖊, 𮕚

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

𧟕, 𧟖, 𧟗

รากอักษรจีน 見แก้ไข

, 𧢬

รากอักษรจีน 角แก้ไข

𧥖

รากอักษรจีน 言แก้ไข

, 𧮙, 𧮚, 𧮛, 𧮜, 𧮝, 𫍗,

รากอักษรจีน 貝แก้ไข

𧹎, 𧹏, 𧹐, 𮚮

รากอักษรจีน 贝แก้ไข

𬦀

รากอักษรจีน 走แก้ไข

รากอักษรจีน 足แก้ไข

, , 𨇻, 𨇼, 𨇽, 𨇾, 𨇿, 𨈀, 𮜭,

รากอักษรจีน 身แก้ไข

𨊟

รากอักษรจีน 車แก้ไข

, 𨏵, 𨏶, 𨏷, 𨏸, 𨏽, 𰹭,

รากอักษรจีน 辵แก้ไข

𨙧

รากอักษรจีน 邑แก้ไข

𨟯

รากอักษรจีน 酉แก้ไข

, , , 𨤅, 𨤆,

รากอักษรจีน 金แก้ไข

, , , , , 𨰉, 𨰊, 𨰋, 𨰌, 𨰍, 𨰎, 𨰏, 𨰐, 𨰑, 𨰒, 𨰓, 𨰔, 𨰕, 𨰖, 𨰗, 𨰘, 𨰙, 𨰚, 𨰛, 𨰜, 𨰝, 𫓣, 𬬢, 𮣬, 𮣭, 𮣮

รากอักษรจีน 長แก้ไข

𨳄

รากอักษรจีน 門แก้ไข

𨷷, 𨷹, 𨷺

รากอักษรจีน 阜แก้ไข

𱁃, 𱁄, 𨽲, 𨽳

รากอักษรจีน 隹แก้ไข

𩁯, 𩁰, 𩁱

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

, 𩆿, 𩇀, 𩇁, 𩇂, 𩇃, 𩇄, 𩇅, 𩇆, 𩇇, 𮦿

รากอักษรจีน 非แก้ไข

𩈂

รากอักษรจีน 面แก้ไข

𩉔, 𩉕

รากอักษรจีน 革แก้ไข

, , 𩍿, 𩎀, 𩎁, 𩎂, 𩎃, 𩎄, 𩎅, 𩎆

รากอักษรจีน 韋แก้ไข

𩏵, 𬰰

รากอักษรจีน 音แก้ไข

𬰾

รากอักษรจีน 頁แก้ไข

𩖉, 𩖊, 𩖋, 𩖌, 𩖍, 𩖎, 𬱑, 𱂟,

รากอักษรจีน 風แก้ไข

𩙛, 𩙜, 𱃑,

รากอักษรจีน 食แก้ไข

, , 𮩚, 𩟷, 𩟸, 𩟹, 𩟺, 𬲣

รากอักษรจีน 香แก้ไข

𩡥

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

, , , , , 𩧏, 𩧐, 𩧑, 𩧒, 𩧓, 𮪝, 𮪞,

รากอักษรจีน 骨แก้ไข

𩪻

รากอักษรจีน 高แก้ไข

𩫮, 𩫯

รากอักษรจีน 髟แก้ไข

, 𩯺, 𩯻, 𩯼, 𩯽, 𩯾, 𩯿, 𩰀, 𮫓, 𱆈

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

𩱦, 𩱧, 𩱨, 𩱩, 𩱪, 𱆓, 𱆔

รากอักษรจีน 鬼แก้ไข

𮫩, 𩵀, 𩵁, 𩵂, 𩵃

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

, , , , 𩼻, 𩼼, 𩼽, 𩼾, 𩼿, 𩽀, 𩽁, 𩽂, 𩽃, 𩽄, 𩽅, 𩽆, 𩽇, 𩽈, 𩽉, 𩽊, 𩽋, 𩽌, 𫚄, 𬵶, 𮬖, 𱇄, 𱇅, 𱇆, 𱇇, 𬵸, 𮬘, 𬵺

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

, , , 𪇭, 𪇮, 𪇯, 𪇰, 𪇱, 𪇲, 𪇳, 𪇴, 𪇵, 𪇶, 𪇷, 𪇸, 𪇹, 𪇺, 𪇻, 𪇼, 𪇽, 𪇾, 𪇿, 𪈀, 𪈁, 𪈂, 𫛘, 𬷸, 𮭛, 𮭜, 𱉄, 𬷹

รากอักษรจีน 鹵แก้ไข

𪊈

รากอักษรจีน 麥แก้ไข

𪍿, 𪎀

รากอักษรจีน 黃แก้ไข

𪏪

รากอักษรจีน 黍แก้ไข

𪐑, 𪐓

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

, , 𪒴, 𪒵, 𪒶, 𪒷, 𪒸, 𮮞, 𬹛, 𮮟

รากอักษรจีน 黽แก้ไข

, 𪓼, 𪓾

รากอักษรจีน 鼓แก้ไข

𥀼, 𪔵

รากอักษรจีน 鼠แก้ไข

𪖊

รากอักษรจีน 鼻แก้ไข

𪖻, 𪖼, 𪖽, 𮮸

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

, , 𪙚, 𪙛, 𪙜, 𪙝, 𪙞, 𪙟, 𪙠, 𪙡, 𪙢, 𮯑, 𮯒, 𮯓, 𱌤, 𮯖

รากอักษรจีน 龠แก้ไข

, , 𪛎, 𪛏, 𪛐, 𪛑