ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

คลองด่วน

  1. ทางระบายน้ำสายตรงที่ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

อ้างอิงแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑, หน้า ๒๙