ภาษาอังกฤษแก้ไข

tin (ติน)

คำนามแก้ไข

  1. ดีบุก