ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tàng (จู้อิน ㄊㄤˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,