ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tang4 (จู้อิน ㄊㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tàng