ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hàng (จู้อิน ㄏㄤˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡕧
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤰟
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥮕
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩉜
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩔋