ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hang (จู้อิน ˙ㄏㄤ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hāng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ háng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hǎng.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hàng.