ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

黍 (รากอักษรจีนที่ 202) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

𮮐𮮑

+2 ขีด แก้ไข

𪏭

+3 ขีด แก้ไข

𪏮𪏯𬓸

+4 ขีด แก้ไข

𪏰𪏱𪏲𪏳𪏴𪏵𬹔

+5 ขีด แก้ไข

𪏶𪏷𪏸𪏹𪏺𪏻𪏼𪏽𪏾

+6 ขีด แก้ไข

𪏿𪐀𮮒

+7 ขีด แก้ไข

𤛿𪐁

+8 ขีด แก้ไข

𪐂𪐃𪐄𪐅𪐆𱋵

+9 ขีด แก้ไข

𪐇𪐈𪐉𪐊

+10 ขีด แก้ไข

𪐋

+11 ขีด แก้ไข

𪐌𪐍𪐎𪐏

+12 ขีด แก้ไข

𪐐

+13 ขีด แก้ไข

𪐒𮮓

+14 ขีด แก้ไข

𪇺𪐑𪐓

+16 ขีด แก้ไข

𪐔𪐕𪐖