ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

鬲 (รากอักษรจีนที่ 193)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𮫙

+2 ขีดแก้ไข

𬴲

+3 ขีดแก้ไข

𩰫, 𩰬, 𬴳

+4 ขีดแก้ไข

, , 𩰭, 𩰮, 𫙄

+5 ขีดแก้ไข

, 𩰯, 𩰰, 𫙅, 𬴴, 𱆋, 𱆌, 𱆍

+6 ขีดแก้ไข

, , 𩰱, 𩰲, 𩰳, 𩰴, 𩰵, 𩰶, 𩰷, 𩰸, 𬴵

+7 ขีดแก้ไข

, 𩰹, 𩰺, 𩰻, 𩰼, 𩰽, 𬴶, 𱆎

+8 ขีดแก้ไข

, , 𩰾, 𩰿, 𩱀, 𩱁, 𩱂

+9 ขีดแก้ไข

, 𩱃, 𩱄, 𩱅, 𩱆, 𬴷

+10 ขีดแก้ไข

, 𩱇, 𩱈, 𩱉, 𩱊, 𩱋

+11 ขีดแก้ไข

, , 𩱌, 𩱍, 𩱎, 𩱏, 𩱐, 𩱑, 𫙆, 𱆏, 𱆐

+12 ขีดแก้ไข

, , 𩱒, 𩱓, 𩱔, 𩱕, 𬴸

+13 ขีดแก้ไข

𩱖, 𩱗, 𩱘, 𩱙, 𩱚, 𩱛, 𩱜, 𩱝, 𩱞, 𩱟

+14 ขีดแก้ไข

𩱠, 𩱡, 𩱢, 𩱣, 𬴹, 𱆑

+15 ขีดแก้ไข

, 𩍻, 𩱤, 𩱥, 𬴺, 𮫚, 𱆒

+16 ขีดแก้ไข

𩱦, 𩱧, 𩱨, 𩱩, 𩱪, 𱆓, 𱆔

+17 ขีดแก้ไข

𩱫, 𩱬, 𮫛

+18 ขีดแก้ไข

𩱭, 𩱮, 𫙇

+19 ขีดแก้ไข

𩱯, 𩱰

+20 ขีดแก้ไข

𩱱, 𩱲, 𩱳, 𬴻, 𬴼

+21 ขีดแก้ไข

𩱴, 𩱵

+22 ขีดแก้ไข

𩱶, 𱆕

+27 ขีดแก้ไข

𩱷, 𩱸