ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

非 (รากอักษรจีนที่ 175)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𩇦, 𩇧, 𩇨

+3 ขีดแก้ไข

, , 𩇩, 𩇪, 𩇫, 𩇬, 𬰙

+4 ขีดแก้ไข

, 䨿, 𩇭, 𩇮, 𩇯, 𩇰, 𩇱, 𩇲, 𩇳, 𩇴, 𮧄

+5 ขีดแก้ไข

𩇵, 𩇶, 𬰚, 𬰛, 𮧅, 𮧆

+6 ขีดแก้ไข

𩇷, 𫕽, 𮧇

+7 ขีดแก้ไข

, , 𩇸, 𩇹, 𩇺, 𩇻, 𬰜

+8 ขีดแก้ไข

𩇼

+10 ขีดแก้ไข

𩇽, 𬰝

+11 ขีดแก้ไข

, 𬰞

+12 ขีดแก้ไข

, 𩇾, 𩇿, 𩈀, 𩈁, 𱁯

+13 ขีดแก้ไข

𫕾

+14 ขีดแก้ไข

𬰟

+16 ขีดแก้ไข

𮧈

+17 ขีดแก้ไข

𫕿

+18 ขีดแก้ไข

𩈂