ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

長 (รากอักษรจีนที่ 168) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

𨱗𨱘

+2 ขีด แก้ไข

𨱙

+3 ขีด แก้ไข

𮣸𰿋𲈤

+4 ขีด แก้ไข

𨱚𨱛𨱜𨱝𨱞𨱟𨱠𨱡𨱢𨱣𨱤𨱥𨱪𮣹𮣺𰿌𰿖

+5 ขีด แก้ไข

𨱦𨱧𨱨𨱩𨱫𨱬𨱭𨱮𨱯𨱰𨱱𮣻

+6 ขีด แก้ไข

𨱲𨱳𨱴𨱵𨱶𨱷𨱸𨱹𨱺𨱻𨱼𨱽𨱾𨱿𫔖𬮄𮣼𮣽𰿍𲈥

+7 ขีด แก้ไข

𨲀𨲁𨲂𨲃𨲄𨲅𨲆𮣾𮣿𰿎𰿏𰿐

+8 ขีด แก้ไข

𨲇𨲈𨲉𨲊𨲋𨲌𨲍𨲎𨲏𨲐𨲑𨲒𫔗𮤀𮤁𰿑

+9 ขีด แก้ไข

𡑺𨲓𨲔𨲕𨲗𨲘𨲙𨲚𨲛𨲜𨲝𰿒

+10 ขีด แก้ไข

𨲖𨲞𨲟𨲠𨲡𨲢𨲣𨲤𮤂𰿓

+11 ขีด แก้ไข

𨲥𨲦𨲧𨲨𨲩𨲪𨲫𨲬𮤃𮤄𰿔𰿕

+12 ขีด แก้ไข

𨲭𨲮𨲯𨲰𨲱𨲲𲈢

+13 ขีด แก้ไข

𨲳𨲴𨲵𨲶𨲷𮤅𮤆𲈣

+14 ขีด แก้ไข

𨲸𨲹𨲺

+15 ขีด แก้ไข

𨲻𨲼𨲽𨲾𨲿

+16 ขีด แก้ไข

𨳀𨳁

+17 ขีด แก้ไข

𨳂𨳃

+19 ขีด แก้ไข

𨳄

+21 ขีด แก้ไข

𨳅

+22 ขีด แก้ไข

𨳆