ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

身 (รากอักษรจีนที่ 158)แก้ไข

−2 ขีดแก้ไข

𨈐

−1 ขีดแก้ไข

𨈑

+0 ขีดแก้ไข

, 𨈏

+1 ขีดแก้ไข

𬧠

+2 ขีดแก้ไข

𨈒

+3 ขีดแก้ไข

, 𨈓, 𨈔, 𨈕, 𨈖, 𨈗, 𮜮

+4 ขีดแก้ไข

, , , 𨈘, 𨈙, 𨈚, 𨈛, 𨈜, 𨈝, 𨈞, 𨈟, 𨈠, 𨈡, 𨈢, 𨈣, 𨈤, 𨈥, 𨈦, 𨈧, 𨈨, 𬧡, 𮜯, 𰸺

+5 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𨈩, 𨈪, 𨈫, 𨈬, 𨈭, 𨈮, 𨈯, 𨈰, 𨈱, 𨈲, 𨈳, 𨈴, 𨈵, 𨈶, 𨈷, 𬧢, 𮜰, 𰸻, 𰸼, 𰸽

+6 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𨈸, 𨈹, 𨈺, 𨈻, 𨈼, 𨈽, 𨈾, 𨈿, 𨉀, 𨉁, 𨉂, 𨉃, 𨉄, 𨉅, 𨉆, 𨉇, 𫏪, 𫏫, 𬧣, 𮜱, 𮜲, 𮜳, 𮜴, 𮜵

+7 ขีดแก้ไข

, , , 𨉈, 𨉉, 𨉊, 𨉋, 𨉌, 𨉍, 𨉎, 𨉏, 𨉐, 𨉑, 𨉒, 𨉓, 𫏬, 𮜶, 𮜷, 𮜸, 𮜹

+8 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , 𨉔, 𨉕, 𨉖, 𨉗, 𨉘, 𨉙, 𨉚, 𨉛, 𨉜, 𨉝, 𨉞, 𨉟, 𨉠, 𨉡, 𬧤, 𬧥, 𬧦, 𬧧, 𬧨, 𬧩, 𬧪, 𰸾, 𰸿, 𰹀

+9 ขีดแก้ไข

, , , 𨉢, 𨉣, 𨉤, 𨉥, 𨉧, 𨉨, 𨉩, 𨉪, 𨉫, 𨉬, 𨉭, 𬧫, 𰹁, 𰹂, 𰹃, 𰹄, 𰹅

+10 ขีดแก้ไข

躿, , , 𨉦, 𨉮, 𨉯, 𨉰, 𨉱, 𨉲, 𨉳, 𨉴, 𨉵, 𨉶, 𨉷, 𨉸, 𫏭, 𫏮, 𬧬, 𬧭, 𬧮, 𰹆

+11 ขีดแก้ไข

, , 𨉹, 𨉺, 𨉻, 𨉼, 𨉽, 𨉾, 𫏯, 𬧯

+12 ขีดแก้ไข

, , , , , 𨉿, 𨊀, 𨊁, 𨊂, 𨊃, 𨊄, 𨊅, 𨊆, 𨊇, 𨊈, 𨊉, 𨊊, 𨊋, 𨊌, 𫏰, 𬧰, 𰹇

+13 ขีดแก้ไข

, , 𨊍, 𨊎, 𨊏, 𨊐, 𨊑, 𨊒, 𫏱, 𮜺, 𮜻, 𮜼

+14 ขีดแก้ไข

, 𨊓, 𨊔, 𨊕, 𨊖, 𨊗

+15 ขีดแก้ไข

𨊘, 𨊙, 𨊚

+16 ขีดแก้ไข

, 𨊛, 𨊜, 𮜽

+17 ขีดแก้ไข

+18 ขีดแก้ไข

𨊝, 𨊞, 𮜾

+19 ขีดแก้ไข

𨊟

+20 ขีดแก้ไข