ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

身 (รากอักษรจีนที่ 158)

แก้ไข

−2 ขีด

แก้ไข

𨈐

−1 ขีด

แก้ไข

𨈑

+0 ขีด

แก้ไข

𨈏

+1 ขีด

แก้ไข

𬧠𲄗

+2 ขีด

แก้ไข

𨈒

+3 ขีด

แก้ไข

𨈓𨈔𨈕𨈖𨈗𮜮

+4 ขีด

แก้ไข

𨈘𨈙𨈚𨈛𨈜𨈝𨈞𨈟𨈠𨈡𨈢𨈣𨈤𨈥𨈦𨈧𨈨𬧡𮜯𰸺𲄘𲄙𲄚𲄛

+5 ขีด

แก้ไข

𨈩𨈪𨈫𨈬𨈭𨈮𨈯𨈰𨈱𨈲𨈳𨈴𨈵𨈶𨈷𬧢𮜰𰸻𰸼𰸽𲄜

+6 ขีด

แก้ไข

𨈸𨈹𨈺𨈻𨈼𨈽𨈾𨈿𨉀𨉁𨉂𨉃𨉄𨉅𨉆𨉇𫏪𫏫𬧣𮜱𮜲𮜳𮜴𮜵𲄝𲄞𲄟

+7 ขีด

แก้ไข

𨉈𨉉𨉊𨉋𨉌𨉍𨉎𨉏𨉐𨉑𨉒𨉓𫏬𮜶𮜷𮜸𮜹𲄠𲄡𲄢

+8 ขีด

แก้ไข

𨉔𨉕𨉖𨉗𨉘𨉙𨉚𨉛𨉜𨉝𨉞𨉟𨉠𨉡𬧤𬧥𬧦𬧧𬧨𬧩𬧪𰸾𰸿𰹀𲄣𲄤𲄥𲄦

+9 ขีด

แก้ไข

𨉢𨉣𨉤𨉥𨉧𨉨𨉩𨉪𨉫𨉬𨉭𬧫𰹁𰹂𰹃𰹄𰹅𲄧𲄨

+10 ขีด

แก้ไข

躿𨉦𨉮𨉯𨉰𨉱𨉲𨉳𨉴𨉵𨉶𨉷𨉸𫏭𫏮𬧬𬧭𬧮𰹆𲄩𲄪𲄫

+11 ขีด

แก้ไข

𨉹𨉺𨉻𨉼𨉽𨉾𫏯𬧯

+12 ขีด

แก้ไข

𨉿𨊀𨊁𨊂𨊃𨊄𨊅𨊆𨊇𨊈𨊉𨊊𨊋𨊌𫏰𬧰𰹇𲄬

+13 ขีด

แก้ไข

𨊍𨊎𨊏𨊐𨊑𨊒𫏱𮜺𮜻𮜼𲄭𲄮𲄯

+14 ขีด

แก้ไข

𨊓𨊔𨊕𨊖𨊗𲄰

+15 ขีด

แก้ไข

𨊘𨊙𨊚

+16 ขีด

แก้ไข

𨊛𨊜𮜽

+17 ขีด

แก้ไข

𲄱

+18 ขีด

แก้ไข

𨊝𨊞𮜾

+19 ขีด

แก้ไข

𨊟

+20 ขีด

แก้ไข

𲄲