ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

豸 (รากอักษรจีนที่ 153)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𧲠

+2 ขีดแก้ไข

𧲡𮙥

+3 ขีดแก้ไข

𧲢𧲣𫎊

+4 ขีดแก้ไข

𧲤𧲥𧲦𧲧𧲨𧲩𧲪𧲫𮙦𮙧

+5 ขีดแก้ไข

豿𧲬𧲭𧲮𧲯𧲰𧲱𧲲𧲳𧲴𧲵𧲶𧲷𧲸𧲹𧲺𧲻𧲼𧲽𮙨𮙩𲂤𲂥

+6 ขีดแก้ไข

𧲾𧲿𧳀𧳁𧳂𧳃𧳄𧳅𧳆𧳇𧳈𧳉𫎋𬥈

+7 ขีดแก้ไข

𧳊𧳋𧳌𧳍𧳎𧳏𧳐𧳑𧳒𧳓𧳔𧳕𧳖𧳗𧳘𮙪

+8 ขีดแก้ไข

𧳙𧳚𧳛𧳜𧳝𧳞𧳟𧳠𧳡𧳢𧳣𧳤𧳥𧳱𬥉𲂦

+9 ขีดแก้ไข

𧳦𧳧𧳨𧳩𧳪𧳫𧳬𧳭𧳮𧳯𧳰𧳲𧳳𧳴𫎌𮙫

+10 ขีดแก้ไข

𧳵𧳶𧳷𧳸𧳹𧳺𧳻𧳼𧳽𧳾𧳿𧴀𫎍

+11 ขีดแก้ไข

𧴁𧴂𧴃𧴄𧴅𧴇𧴈𧴉𧴊𧴋𬥊𬥋

+12 ขีดแก้ไข

𧴆𧴌𧴍𧴎𧴏𧴑𧴒𧴓𧴔𧴕𬥌𮙬

+13 ขีดแก้ไข

𧴐𧴖𧴗𧴘𧴙𧴚𧴛𧴜

+14 ขีดแก้ไข

𧴝𧴞

+15 ขีดแก้ไข

𧴟𬥍𲂧

+16 ขีดแก้ไข

𧴠𧴡

+17 ขีดแก้ไข

𧴢

+18 ขีดแก้ไข

+20 ขีดแก้ไข

𧴣