ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

自 (รากอักษรจีนที่ 132)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𦣹

+1 ขีดแก้ไข

𦣺𦣻𦣼

+2 ขีดแก้ไข

𦣽

+3 ขีดแก้ไข

𦣾𦣿𦤀𰯴

+4 ขีดแก้ไข

𦤁𦤂𦤃𦤄𦤅𦤆𦤇𦤈𦤉𦤊𦤋𮍔𮍕

+5 ขีดแก้ไข

𦤌𦤍𦤎𦤏𬛬𮍖𮍗𮍘𰯵

+6 ขีดแก้ไข

𦤐𦤑𦤒𦤓𫇊𮍙𰯶

+7 ขีดแก้ไข

𦤔𮍚𮍛

+8 ขีดแก้ไข

𦤕𦤖𦤗𬛭𮍜𱼨

+9 ขีดแก้ไข

𦤘𦤙𦤚𦤛𦤜𦤝𫇋

+10 ขีดแก้ไข

𦤞𦤟𦤠

+11 ขีดแก้ไข

𦤡𦤢𦤣𦤤𬛮

+12 ขีดแก้ไข

𦤥𫇌

+13 ขีดแก้ไข

𦤦𦤧𦤨𦤩𦤪𬛯𰯷

+14 ขีดแก้ไข

𦤫𦤬𦤭𦤮𬛰𮍝𮍞

+15 ขีดแก้ไข

𦤯𦤰

+18 ขีดแก้ไข

𦤱𮍟

+19 ขีดแก้ไข

𫇍

+20 ขีดแก้ไข

𦤲