ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

自 (รากอักษรจีนที่ 132) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

𦣹

+1 ขีด แก้ไข

𦣺𦣻𦣼

+2 ขีด แก้ไข

𦣽

+3 ขีด แก้ไข

𦣾𦣿𦤀𰯴

+4 ขีด แก้ไข

𦤁𦤂𦤃𦤄𦤅𦤆𦤇𦤈𦤉𦤊𦤋𮍔𮍕

+5 ขีด แก้ไข

𦤌𦤍𦤎𦤏𬛬𮍖𮍗𮍘𰯵

+6 ขีด แก้ไข

𦤐𦤑𦤒𦤓𫇊𮍙𰯶

+7 ขีด แก้ไข

𦤔𮍚𮍛

+8 ขีด แก้ไข

𦤕𦤖𦤗𬛭𮍜𱼨

+9 ขีด แก้ไข

𦤘𦤙𦤚𦤛𦤜𦤝𫇋

+10 ขีด แก้ไข

𦤞𦤟𦤠

+11 ขีด แก้ไข

𦤡𦤢𦤣𦤤𬛮

+12 ขีด แก้ไข

𦤥𫇌

+13 ขีด แก้ไข

𦤦𦤧𦤨𦤩𦤪𬛯𰯷

+14 ขีด แก้ไข

𦤫𦤬𦤭𦤮𬛰𮍝𮍞

+15 ขีด แก้ไข

𦤯𦤰

+18 ขีด แก้ไข

𦤱𮍟

+19 ขีด แก้ไข

𫇍

+20 ขีด แก้ไข

𦤲