ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

耒 (รากอักษรจีนที่ 127)

แก้ไข

−1 ขีด

แก้ไข

𠂙

+0 ขีด

แก้ไข

𦓤

+2 ขีด

แก้ไข

𦓥𦓦𦓧𮋣

+3 ขีด

แก้ไข

𦓨𦓩𦓪𱻲

+4 ขีด

แก้ไข

𦓫𮋤𰭰𰭱

+5 ขีด

แก้ไข

𦓬𦓭𦓮𫅹𮋥𮋦𮋧

+6 ขีด

แก้ไข

𦓯𦓰𦓱𦓲𦓳𫅺𫅻𬚐𮋨𮋩

+7 ขีด

แก้ไข

𦓴𦓵𦓶𫅼𮋪𱻳

+8 ขีด

แก้ไข

𦓷𦓸𦓹𦓺𦓻𦓼𦓽𦓾𦓿𦔀𦔁𱻴

+9 ขีด

แก้ไข

𦔂𦔃𦔄𦔅𦔆𦔇𦔈𦔉𦔊𫅽

+10 ขีด

แก้ไข

𦔋𦔌𦔍𦔎𦔏𦔐𦔑𦔒𫅾

+11 ขีด

แก้ไข

𦔓𦔔𦔕𦔖𦔗𦔘𦔙𦔚𱻵

+12 ขีด

แก้ไข

𦔛𦔜𦔝𦔞𦔠𦔡𦔢𦔣𦔤𫅿𮋫𱻶

+13 ขีด

แก้ไข

𦔟𦔥𦔦𦔧𦔨𬚑𰭲

+14 ขีด

แก้ไข

+15 ขีด

แก้ไข

𦔩𦔪

+16 ขีด

แก้ไข

+18 ขีด

แก้ไข

𦔫𦔬

+19 ขีด

แก้ไข

𦔭