ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

立 (รากอักษรจีนที่ 117) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+1 ขีด แก้ไข

𬔖

+2 ขีด แก้ไข

𥩕𥩖𫞻

+3 ขีด แก้ไข

𥩗𥩘𫁞𬔗𮄧

+4 ขีด แก้ไข

𥩙𥩚𥩛𥩜𥩝𥩞𥩟𫁟𬔘𬔙𬔚𮄨𰩠𰩡𱷣

+5 ขีด แก้ไข

⁕、𥩠𥩡𥩢𥩣𥩤𥩥𥩦𥩧𥩨𥩩𥩪𥩫𥩬𥩭𥩮𥩯𥩰𫁠𫁡𬔛𬔜𮄩𮄪𮄫𮄬𰩢𱷤

+6 ขีด แก้ไข

𥩱𥩲𥩳𥩴𥩵𥩶𥩷𥩸𥩹𥩺𥩻𥩼𥩽𫁢𫞼𬔝𮄭𮄮𰩣𰩤𱷥𱷦

+7 ขีด แก้ไข

𥩾𥩿𥪀𥪁𥪂𥪃𥪄𥪅𥪆𥪇𥪈𥪉𫁣𫁤𬔞𬔟𬔠𮄯𮄰𱷧𱷨

+8 ขีด แก้ไข

𥪊𥪋𥪌𥪍𥪎𥪏𥪐𥪑𥪒𥪓𥪔𥪕𥪖𥪗𫁥𫁦𬔡𬔢𬔣𮄱𮄲𮄳𱷩𱷪𱷫

+9 ขีด แก้ไข

𥪘𥪙𥪚𥪛𥪜𥪝⁕、𥪞⁕、𥪟𥪠𥪡𥪢𥪣𥪤𫁧𫁨𬔤𬔥𬔦𮄴𮄵𮄶𰩥𰩦𰩧𰩨𱷬

+10 ขีด แก้ไข

𥪥𥪦𥪧𥪨𥪩𥪪𥪫𥪬𫁩𫁪𫁫𬔧𮄷

+11 ขีด แก้ไข

𥪭𥪮𥪰𥪱𫁬𬔨𬔩𮄸𮄹𮄺𰩩𰩪

+12 ขีด แก้ไข

𥪯𥪲𥪳𥪴𥪵𥪶𥪷𥪸𥪹𥪻𫁭𬔪𮄻𮄼𱷭

+13 ขีด แก้ไข

𥪼𥪽𥪾𥪿𥫀𥫁𥫃𥫄

+14 ขีด แก้ไข

𥪺𥫅𥫆𥫇𫁮𮄽

+15 ขีด แก้ไข

𥫈𥫉𥫊𥫋𥫌𥫍𮄾

+16 ขีด แก้ไข

𥫎𥫏𬔫

+17 ขีด แก้ไข

𥫐𥫑𫁯

+18 ขีด แก้ไข

𥫓

+19 ขีด แก้ไข

𥫔𰩫

+20 ขีด แก้ไข

𥫒𥫕𥫖

+25 ขีด แก้ไข

𮄿