ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

瓜 (รากอักษรจีนที่ 97)แก้ไข

−1 ขีดแก้ไข

𤓰

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𰢛

+3 ขีดแก้ไข

𤫪𪼳

+4 ขีดแก้ไข

𤫫𤫬𤫭𤫮𤫯𪼴𭺗

+5 ขีดแก้ไข

𤫰𤫱𤫲𤫳𤫴𬎢𬎣𭺘𰢜

+6 ขีดแก้ไข

𤫵𤫶𤫷𤫸𤫹

+7 ขีดแก้ไข

𤫺𤫻𤫼𤫽𤫾𤫿𤬀𰢝𱰅

+8 ขีดแก้ไข

𤬁𤬂𤬃𤬄𤬅𤬆𪼵𰢞𰢟

+9 ขีดแก้ไข

𤬈𤬉𤬊𤬋𤬌𱰆

+10 ขีดแก้ไข

𤬇𤬍𤬐𤬑𤬒𤬓𤬔𤬕

+11 ขีดแก้ไข

𤬎𤬏𤬖𭺙

+12 ขีดแก้ไข

𤬗

+13 ขีดแก้ไข

𤬘𤬙𤬚𭺚𰢠

+14 ขีดแก้ไข

+16 ขีดแก้ไข

𤬛𤬜𤬝

+17 ขีดแก้ไข

𤬞𤬟𰢡

+18 ขีดแก้ไข

𤬠𤬡

+19 ขีดแก้ไข

𤬢

+21 ขีดแก้ไข

𤬣𤬤𱰇

+25 ขีดแก้ไข

𤬥