ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

气 (รากอักษรจีนที่ 84) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+1 ขีด แก้ไข

+2 ขีด แก้ไข

𣱕𣱖𰚻

+3 ขีด แก้ไข

𣱗𣱘

+4 ขีด แก้ไข

𣱙𣱚𣱛𪵣𬇏𭯲𰚼𰚽

+5 ขีด แก้ไข

𣱜𣱝𣱞𣱟𣱠𪵤𬇐𰚾𰚿

+6 ขีด แก้ไข

𣱡𬇑𰛀𰛁

+7 ขีด แก้ไข

𣱣𪵥𰛂𱥪

+8 ขีด แก้ไข

𣱢𣱤𣱥𰛃𱥫

+9 ขีด แก้ไข

𣱦𣱧𣱨𪵦

+10 ขีด แก้ไข

𣱩𪵧𬇒

+11 ขีด แก้ไข

𣱪𣱫𭯳

+12 ขีด แก้ไข

𭯴𱥬

+13 ขีด แก้ไข

𣱬𣱭𬇓

+14 ขีด แก้ไข

𣱮𭯵𱥭

+17 ขีด แก้ไข

𣱯𣱰