ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

戶 (รากอักษรจีนที่ 63) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+1 ขีด แก้ไข

𢨤𢨥𭟿

+2 ขีด แก้ไข

𢨦𢨧𢨨𢨩

+3 ขีด แก้ไข

𢨪𢨫𢨬𢨭𢨮𭠀

+4 ขีด แก้ไข

㦿𢨯𢨰𢨱𢨲𢨳𢨴𢨵𫼉𭠁𭠂

+5 ขีด แก้ไข

𢨶𢨷𢨸𢨹𢨺𢨻𢨼𢨽𢨾𢨿𢩀𢩁𢩂𢩃𢩄𪭘𫼊𭠃𭠄𭠅𭠆

+6 ขีด แก้ไข

𢩅𢩆𢩇𢩈𢩉𢩊𢩋𢩌𫼋𫼌

+7 ขีด แก้ไข

𢩍𢩎𢩏𢩐𪭙𫼍𫼎

+8 ขีด แก้ไข

𢩑𢩒𢩓𢩔𢩕𫼏𫼐𭠇𭠈𭠉𰒴𱟢

+9 ขีด แก้ไข

𢩖𢩗𤟵𫼑

+10 ขีด แก้ไข

𢩘𢩙𢩚𢩛𱟣

+11 ขีด แก้ไข

𢩜𢩝𢩞𪭚𭠊𰒵

+12 ขีด แก้ไข

𢩟𭠋𰒶𱟤𱟥

+13 ขีด แก้ไข

𢩠

+14 ขีด แก้ไข

𢩡𨐳

+15 ขีด แก้ไข

𱟦𱟧

+17 ขีด แก้ไข

𢩢

+18 ขีด แก้ไข

𪭛

+19 ขีด แก้ไข

𢩣𢩤𱟨

+20 ขีด แก้ไข

𭠌

+21 ขีด แก้ไข

𫼒