ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

尢 (รากอักษรจีนที่ 43)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𡯁𡯂

+1 ขีดแก้ไข

𡯃

+2 ขีดแก้ไข

𡯄𡯅𡯆𡯇𡯈𡯉𡯊𫵎

+3 ขีดแก้ไข

𡯋𡯌𡯍𡯎𭕍

+4 ขีดแก้ไข

𡯏𡯐𡯑𡯒𡯓𡯔𡯕𡯖𡯗𡯘𡯙𫵏

+5 ขีดแก้ไข

𡯚𡯛𡯜𡯝𡯞𡯟𡯠𡯡𫵐𭕎𰍭

+6 ขีดแก้ไข

𡯢𡯣𡯤𡯦𡯧𰍮

+7 ขีดแก้ไข

𡯨𡯩𡯪𡯫𡯬𡯭𡯮𡯯𡯰𡯱𡯲𰍯

+8 ขีดแก้ไข

𡯳𡯴𡯵𡯶𡯷𡯸𫵑𭕏𭕐

+9 ขีดแก้ไข

𡯹𡯺𡯻𡯼𡯽𡯾𡯿𡰀𡰁𡰂𪨇

+10 ขีดแก้ไข

𡰃𡰄𡰅𡰆𡰇𡰈𡰉𡰊𪨈𭕑𭕒𱚭

+11 ขีดแก้ไข

𡰋𡰌𡰍𡰎𡰏𭕓

+12 ขีดแก้ไข

𡰐𡰑𡰒𡰓𡰔𡰕𫵒

+13 ขีดแก้ไข

𡰖𡰗𡰘𡰙𡰚

+14 ขีดแก้ไข

𡰛𡰜𱚮𱚯

+18 ขีดแก้ไข

𡰝𡰞

+19 ขีดแก้ไข

𡰟𡰠

+22 ขีดแก้ไข

𡰡𡰢