ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

คณานุกรม

  1. ฐานานุกรมของเจ้าคณะใหญ่และรองเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายพระสงฆ์จีนและพระสงฆ์ญวน