ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ha (จู้อิน ˙ㄏㄚ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .