วิธีใช้:สัทอักษรสากลสำหรับภาษาไทยและภาษาลาว

พยัญชนะ
IPA ไทย ลาว เทียบกับภาษาอังกฤษ
b abash
d ฎ, ด ຏ, ດ ado
f ฝ, ฟ ຝ, ຟ food
h ห, ฮ ຫ, ຮ head
j ญ, ย, อย, หย ຎ, ຍ, ຢ yak
k scan
ข, ฃ, ค, ฅ, ฆ ຂ, ຄ, ຆ can
l ล, ฬ, หล ລ, ຬ, ຫຼ leaf
m ม, หม ມ, ໝ much
n ณ, น, หน ຓ, ນ, ໜ not
ŋ ง, หง ງ, ຫງ bang
ɲ[1] ຍ, ຫຍ canyon
p span
ผ, พ, ภ ຜ, ພ, ຠ pan
r ร, หร ຣ, ຫຼ, ຫຣ roughly like water (American English)
s ซ, ศ, ษ, ส ຨ, ຩ, ສ sue
t ฏ, ต ຏ, ຕ stable
ฐ, ฑ, ฒ, ถ, ท, ธ ຐ, ຑ, ຒ, ຖ, ທ, ຘ table
t͡ɕ question
t͡ɕʰ[2] ฉ, ช, ฌ ຉ, ຊ, ຌ cheese
w ว, หว ວ, ຫວ way
ʔ อ, ะ ອ, ະ the catch in uh-oh
 
วรรณยุกต์
สัทอักษรสากล คำอธิบาย
= āː mid สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): [aː˧]
àː low สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): [aː˨˩] or สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): [aː˩]
âː falling สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): [aː˥˩] (Thai), high falling สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): [aː˥˧] (Lao)
a᷆ː low falling สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): [aː˧˩] (Lao only)
áː high สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): [aː˦˥] or สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): [aː˥]
ǎː rising สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): [aː˩˩˦] or สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): [aː˩˦]
สระ
สัทอักษรสากล ไทย[3] ลาว เทียบกับภาษาอังกฤษ
สระสั้น
a ◌ะ, ◌ั◌ ◌ະ, ◌ັ◌ cut
e เ◌ะ, เ◌็◌ ເ◌ະ, ເ◌ັ◌ roughly like say
ɛ แ◌ะ, แ◌็◌ ແ◌ະ, ແ◌ັ◌ roughly like bat
i ◌ิ, ◌ิ◌ ◌ິ happy
o โ◌ะ, ◌◌ ໂ◌ະ, ◌ົ◌ go without u sound (shorter)
ɔ เ◌าะ, ◌็อ◌ ເ◌າະ, ◌ັອ◌ lot
u ◌ุ, ◌ุ◌ ◌ຸ loot (shorter)
ɯ ◌ึ, ◌ึ◌ ◌ຶ good
ɤ เ◌อะ, เ◌ิ◌[4] ເ◌ິ roughly like hurt (shorter)
สระยาว
◌า, ◌า◌ ◌າ bra
เ◌, เ◌◌ ເ◌ play
ɛː แ◌, แ◌◌ ແ◌ roughly like man
◌ี, ◌ี◌ ◌ີ green
โ◌, โ◌◌ ໂ◌ go without u sound
ɔː ◌อ, ◌อ◌ ◌ໍ, ◌ອ◌ lawn
◌ู, ◌ู◌ ◌ູ moon
ɯː ◌ือ, ◌ื◌ ◌ື good (longer)
ɤː เ◌อ, เ◌ิ◌ ເ◌ີ roughly like fur
สระผสม[5][6]
iaʔ, iəʔ เ◌ียะ ເ◌ັຍ No English equivalent
ia, iə เ◌ีย, เ◌ีย◌ ເ◌ຍ, ◌ຽ◌ idea
uaʔ, uəʔ ◌ัวะ ◌ົວະ No English equivalent
ua, uə ◌ัว, ◌ว◌ ◌ົວ, ◌ວ◌ poor (British English)
ɯaʔ, ɯəʔ เ◌ือะ ເ◌ຶອ No English equivalent
ɯa, ɯə เ◌ือ, เ◌ือ◌ ເ◌ືອ No English equivalent

บรรณานุกรมแก้ไข

  1. Not present in Standard and Southern Thai
  2. Standard and Southern Thai only
  3. Vowels diacritics are shown on a dotted circle "◌".
  4. ใช้ในบางคำเช่นคำว่า "เงิน", "เปิ่น", "เฉิ่ม"
  5. More diphthongs occur in the pattern สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): /Vw/ invalid IPA characters (V) or สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): /Vj/ invalid IPA characters (V): สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): /aj, aːj, aw, aːw, iw, uj, uːj, ew, eːw, ɛːw, ɤːj, oːj, ɔːj, iow, uɛj, ɯɛj/.
  6. Thai pronunciation follows the former listing, with สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): /a/ as the ending vowel (according to แม่แบบ:cite journal).