ภาษาญัฮกุรแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

ชูน

  1. ห้า