ภาษามอญแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

မသုန် (มสุน์)

  1. ห้า