ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คน-ดี-ผี-คุ้ม

คำนามแก้ไข

คนดีผีคุ้ม

  1. (สำนวน) คนทำดีย่อมไม่มีภัย