ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yōng (จู้อิน ㄩㄥ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠆌
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢀍
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪪝
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢢓
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢧳
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣋿
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤛑
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥑿
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥧱
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦃽
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦤘
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧝸
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧴄
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧴗
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩍓
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩟀
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩟷
 56. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩫏
 57. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 58. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 59. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪄉
 60. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 61. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪇛