ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yòng (จู้อิน ㄩㄥˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ