ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yong4 (จู้อิน ㄩㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yòng