ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tuǒ (จู้อิน ㄊㄨㄛˇ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡐏
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡛵
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢓰
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣟁
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣷿
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤱧
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤹢
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦝦
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨁡
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨲉
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨺖
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ