ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tuo (จู้อิน ˙ㄊㄨㄛ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tuō.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tuó.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tuǒ.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tuò.