ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tuò (จู้อิน ㄊㄨㄛˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣗸
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣟄
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣮆
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤗙
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥩀
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦚈
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧜲
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧿧
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨂫
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩅡
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩱾
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ