ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tōng (จู้อิน ㄊㄨㄥ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  10. การถอดอักษรแบบพินอินของ